Laatste nieuws

Tweede dag voor experteams een succes

Curtis de Roo, manager van het Expertiseteam Complexe Zorg, was een van de tw...

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cli├źntenraad

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klachtenbeleid. In de afgelopen periode hebben wij onze werkwijze, de gezinsgerichte aanpak (GGA), ontwikkeld. In onze werkwijze staat onze missie centraal: ieder kind blijvend veilig. Hiervoor is een goede samenwerkingsrelatie met cliënten van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat ook de manier waarop wij omgaan met ontevredenheid en klachten, past bij onze werkwijze.

In dit nieuwe klachtenbeleid staat daarom een aantal uitgangspunten centraal. Zoals: ‘iedere klacht is een signaal dat het niet goed loopt in de samenwerking’, ‘de klachtafhandeling moet helpend zijn’, ‘elkaar met respect behandelen’ en ‘een cliënt die klaagt, heeft recht op ondersteuning’. Het is belangrijk dat onvrede en grieven zo snel mogelijk worden besproken. Liefst eerst met de medewerker om wie het gaat en/of de leidinggevende. Daarbij kan ook de hulp van een onafhankelijke bemiddelaar worden ingeroepen. Als dat allemaal niet helpt, kan aan de klachtencommissie gevraagd worden om een uitspraak te doen.

De volgende grote aanpassingen hebben geleid tot een voor ieder leesbaar klachtenbeleid:
• Het klachtenbeleid is minder juridisch beschreven. Hoofdstukken in plaats van artikelen. Met mindere juridische termen zoals reactie in plaats van verweer.
• Er kan op elk gewenst moment gebruik worden gemaakt van een mediator. De externe mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Zij probeert samen met de partijen te komen tot een oplossing van de onvrede. Tijdens het gesprek is zij de gespreksleider.
• De klachtbehandeling kan worden opgeschort of worden afgedaan wanneer er sprake is van agressie. Een klacht is een signaal en moet serieus worden genomen. Maar daar waar agressie de boventoon voert, is er geen ruimte voor klachtbehandeling en zal er eerst ruimte moeten ontstaan voor wederzijds respect en voor een gesprek van mens tot mens.
• Alleen belanghebbenden kunnen klachten bij de klachtencommissie indienen. Dit wil niet zeggen dat anderen die dicht bij het kind en de ouders staan geen onvrede mogen uiten over de werkwijze van JBwest. Er zal, wanneer dit in het belang van het kind is, ruimte zijn voor een gesprek met de teammanager eventueel met een mediator.
• De secretaris is lid van de klachtencommissie. Tijdens de klachtbehandeling zijn er dus twee externe leden en één intern lid.
• Er is ruimte voor ontwikkeling. Soms kan het nodig zijn dat er tijdelijk van het klachtenbeleid wordt afgeweken om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen dat meer aansluit op de veranderingen in de begeleiding van JBw. In overleg met cliënten en medewerkers kan hiertoe worden overgegaan. Mocht dit het geval zijn dan publiceren we dat op de website.

Mochten er nog vragen zijn over ons klachtenbeleid dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de klachtencommissie.

 

 

Publicatiedatum: 09-05-2018

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt