Laatste nieuws

Tweede dag voor experteams een succes

Curtis de Roo, manager van het Expertiseteam Complexe Zorg, was een van de tw...

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliëntenraad

< Terug naar alle vacatures

Lid Raad van Toezicht

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

2 portefeuilles: Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid en Lid commissie Financiën & Bedrijfsvoering   

Den Haag, april 2019  

 

JEUGDBESCHERMING WEST

De Jeugdbescherming is verantwoordelijk voor de uitvoering van een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel die is opgelegd door de kinderrechter. De Jeugdbescherming west zet zich in voor de borging van de veiligheid van 2900 gezinnen. Bij Jeugdreclassering wordt aan strafrechtelijk veroordeelde jeugdigen tot 23 jaar ondersteuning geboden om de draad van hun leven weer op te pakken. Bij jeugdbescherming en jeugdreclassering hoort ook 24/7 crisisinterventie. 

MISSIE Jeugdbescherming west

“Ieder kind blijvend veilig, dat is onze opdracht. Wij doen dat 7 x 24 uur voor kinderen in de meest complexe situaties. Onze aanpak richt zich op het creëren van een duurzaam veilige basis voor het kind. Door goed samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreken we bestaande problematische gezinspatronen. Wij werken methodisch en we leren en reflecteren doorlopend op ons handelen.”  

VISIE Jeugdbescherming west

“Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien, zich ontwikkelen en, als er sprake is (geweest) van crimineel gedrag van het kind, zorgen wij ervoor dat nieuw crimineel gedrag voorkomen wordt. Wij bouwen met het kind, de ouders, het netwerk en de betrokken professionals aan duurzame veiligheid door het maken van veiligheidsafspraken, altijd vanuit een gezinsgericht perspectief. Dat betekent dat wij goed kijken naar het hele gezin en daarbij gezinspatronen samen analyseren, aanpakken en doorbreken.

Om een duurzaam veilige basis te bereiken volgen wij de veiligheid voortdurend. Wij hebben specifiek aandacht voor het herkennen van seksueel misbruik, het effectief interveniëren bij complexe scheidingen en het borgen van cliëntparticipatie. We zetten onze expertise in om maximaal waardewerk te verrichten en verspilling te voorkomen. Onder waardewerk verstaan we alles wat bijdraagt aan de blijvende veiligheid van het kind.  

Wij zijn een onderdeel van de veiligheidsketen en werken samen met de wijk- en jeugdteams. We vinden het voor het realiseren en vasthouden van de veiligheid belangrijk dat het jeugdteam als procesregisseur voor het geheel betrokken blijft tijdens onze interventie. We delen onze expertise actief zodat we gezamenlijk op tijd zicht hebben op de veiligheid van kinderen en escalaties voorkomen worden. Daarnaast adviseren wij de gemeenten over passend zorgaanbod. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat door vroeg ingrijpen met de juiste interventie onveilige situaties voor kinderen voorkomen worden.

Onze jeugdbeschermers doen betekenisvol en intensief werk. Zij moeten zich veilig en vitaal voelen bij het uitvoeren van hun werk. Daarom zorgen wij voor optimale ondersteuning, begeleiding, opleidingen, tijd voor reflectie en beschikbaarheid van specialistische expertise.  

Het is onze ambitie om te werken met meerjarige inhoudelijke en financiële afspraken met de gemeenten waar wij nu actief zijn.”  

ACHTERGROND INFORMATIE

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. De verantwoordelijkheid voor de financiering en planning van jeugdzorg is per die datum geheel overgeheveld naar gemeenten.

Voormalige wettelijke taken zijn anders gepositioneerd (vrijwillige jeugdzorg) of in sommige gevallen geheel verdwenen (indicatiestelling). Overdracht en afbouw van taken is een veeleisend en complex transitieproces geweest. Per 1 januari 2015 is de organisatie verder gegaan onder de nieuwe naam Jeugdbescherming west. Het nieuwe beleid is gericht op minder en korter durende justitiële maatregelen en op meer uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en ouders. Deze transformatie betekent een cultuuromslag: van dienstverlening die de regie van de cliënt overneemt naar dienstverlening die samen met de cliënt op zoek gaat naar de juiste oplossingen. 

Jeugdbescherming west opereert binnen een breed krachtenveld van lokale wijkteams, jeugdzorginstellingen, Raad voor de Kinderbescherming, justitie, politie, het Veiligheidshuis en gemeenten. Een en ander vergt van de instelling een flexibele en lokaal opgezette samenwerking met de verschillende partijen binnen de keten rondom het bedreigde kind.

De organisatie bestaat uit drie stichtingen, te weten twee uitvoerende stichtingen, voor Haaglanden en voor Zuid-Holland en de stichting Beleid & bedrijfsvoering, waarin de staf- en ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Het bestuur legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Jeugdbescherming west kent medezeggenschap in de vorm van een OR en cliëntenraad.

In de organisatie werken ongeveer 500 medewerkers. Deze hoogopgeleide professionals werken dagelijks vanuit verschillende locaties in de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland voor hun cliënten. De begroting voor 2019 bedraagt circa 42 miljoen euro.

Kenmerken:  

 • Gecertificeerd: mag maatregelen uitvoeren die de rechter heeft opgelegd. 
 • Gezinsgerichte aanpak: met de jeugdige, de ouders en het netwerk wordt gezamenlijk een gezinsplan gemaakt.  
 • Het gezin behoudt zoveel mogelijk de regie. 
 • Nauwe samenwerking met plaatselijke jeugd- en gezinsteams. 
 • Werkzaam in West-Nederland, met vestigingen in onder andere Den Haag, Leiden, Gouda en Dordrecht met uitzondering van de stadsregio Rotterdam.

RAAD VAN BESTUUR

De tweehoofdige Raad van Bestuur van Jeugdbescherming west wordt gevormd door Astrid Rotering, voorzitter en bestuurder inhoud en Joost van der Hulst, bestuurder bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur werkt volgens het reglement Raad van Bestuur van Jeugdbescherming west.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur, toetsing van de besluitvorming en (on)gevraagde advisering aan de Raad van Bestuur, e.e.a. conform statuten en reglement. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissie-werkzaamheden en zelfevaluatie. De Raad van Toezicht kent drie commissies: een auditcommissie Financiën, een auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en een renumeratiecommissie. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlecyclus van de instelling.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht maatschappelijk breed samengesteld. Naast bestuurlijke, eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden op het gebied van een of meer van de volgende terreinen:

 • Juridisch. 
 • (Openbaar) bestuurlijk.  
 • Jeugdzorg(inhoudelijk). 
 • Digitalisering en privacy. 
 • Financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement. 
 • Organisatieontwikkeling. 
 • Lokaal verankerd.

Bij de samenstelling wordt gekeken naar voldoende spreiding vanuit verschillende sectoren (maatschappelijke ondernemingen, openbaar bestuur en de profitsector) en diversiteit, die verder reikt dan een mix van man-vrouw.

Jeugdbescherming west acht het van belang dat tenminste een deel van de leden van de Raad van Toezicht regionale kennis heeft van dan wel verankerd is in het werkgebied van de organisatie.

VACATURES

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Door het vertrek van twee van de leden ontstaan twee vacatures binnen de Raad van Toezicht. Een van de nieuw geworden leden zal zitting hebben in de auditcommissie Financiën en een van de nieuw geworven leden zal voorgedragen worden door de cliëntenraad. De cliëntenraad is dan ook actief betrokken bij deze procedure.

Algemene profieleisen 

 • Bestuurlijke ervaring in complexe maatschappelijke organisaties.  
 • Onafhankelijke opstelling, kritisch en verbindend. 
 • Voldoende beschikbaar. 
 • Betrokken op het werkterrein en visie op de ontwikkelingen in de jeugdzorg. 
 • Omgaan met professionele afstand.  
 • Ervaring met werken met professionals. 
 • Helicopterview.  
 • Min. 1 van de nieuwe leden dient ervaring te hebben als toezichthouder.  
 • Min. 1 van de nieuwe leden dient ervaring te hebben met samenwerken met een cliëntenraad

VACATURE LID COMMISSIE KWALITEIT EN VEILIGHEID

Specifieke profieleisen 

 • Kennis van familie- en jeugdrecht, bij voorkeur op bestuurlijk niveau.
 • Ervaring met de inhoudelijke thema’s die spelen bij Jeugdbescherming west 
 • Regionale binding en lokaal bestuurlijke kennis of ervaring. 
 • Beschikt over de capaciteiten om door te groeien naar de rol van voorzitter.

VACATURE LID COMMISSIE FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING

Specifieke profieleisen 

 • Ervaring met finance en bedrijfsvoering. 
 • Regionale binding en lokaal bestuurlijke kennis of ervaring. 
 • Voldoende onderlegd om zitting te nemen in de commissie financiën & bedrijfsvoering. 
 • Kan de financiële rapportages en meerjarenplannen doorgronden en (de gevolgen) bespreekbaar maken

VERGOEDING

De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ. Dit betekent een jaarlijkse bezoldiging van € 7.550, exclusief BTW (2018).

PROCEDURE

Wij komen graag in gesprek met kandidaten die zich herkennen in een van de twee profielen. Kandidaten wordt verzocht hun motivatiebrief en cv uiterlijk voor 1 juni 2019 te mailen naar Hemingway Professional Governance t.a.v. Mw. de Graaf via search@hemingway-pg.nl. Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen voor nadere informatie (020-7981365 / 06-10263424).


Sluitingsdatum
30-05-2019

Startdatum
02-05-2019

Locatie

Contactpersonen

> Solliciteer

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt