Laatste nieuws

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Convenant kwetsbare zwangeren en jonge ouders in Drechtsteden

Kwetsbare groepen vroeg in beeld krijgen en snel de juiste hulp bieden. ...

Waarom Jeugdbescherming west niet meedoet aan de aanbesteding in de jeugdteams Den Haag

Voor het eerst hebben we besloten ons uit een aanbestedingsprocedure terug te...

Video's

Farzana over de begeleiding van de jeugdbescherming

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel SPH. Ze vertelt wat haar jeugdbeschermer voor haar heeft betekend

Cli√ęntenraad

Veel gestelde vragen

  Gezagsbeeindigende maatregel

  Gezagsbeeindigende maatregel

  Wat is een gezagsbeëindigende maatregel en wanneer is er sprake van?
  Een gezagsbeëindigende maatregel is een kinderbeschermingsmaatregel. Aan een gezagsbeëindigende maatregel gaat veelal een ondertoezichtstelling vooraf, maar het is ook mogelijk dat een gezagsbeëindigende maatregel direct wordt uitgesproken bij aanvang van het kinderbeschermingstraject, wanneer direct duidelijk is dat de ouder niet in staat zal zijn de opvoedingsverantwoordelijkheid binnen een voor de minderjarige aanvaardbare termijn op zich te nemen. De rechtbank kan het gezag van een ouder beëindigen indien: (1) een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding in staat is te dragen voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbare termijn, of (2) de ouder het gezag misbruikt. Wat een aanvaardbare termijn is voor het kind, is afhankelijk van zijn leeftijd en ontwikkeling. 

  Wat zijn de gevolgen van een gezagsbeëindigende maatregel?
  Als ouders gezamenlijk het gezag uitoefenden, en van één van de ouders wordt het gezag beëindigd, dan behoudt de andere ouder het gezag. Als een ouder het gezag alleen uitoefende, en diens gezag wordt beëindigd, dan kan de andere ouder de rechtbank verzoeken met het gezag te worden belast. Dit wordt alleen toegewezen wanneer de rechtbank dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk vindt. Indien beide ouders geen gezag meer hebben, benoemt de rechtbank een voogd over de minderjarige. Dit kan een persoon zijn, zoals een pleegouder, maar in de praktijk zal het vaak een gecertificeerde instelling zijn, zoals Jeugdbescherming west. Wanneer de voogd instemt met de benoeming tot voogd, is de voogd vanaf het moment dat de rechtbank de voogdij heeft toegewezen, de nieuwe wettelijk vertegenwoordiger van het kind, de nieuwe gezagsdrager. Er wordt dan een jeugdbeschermer aangewezen die de voogdij uitvoert. De ouder blijft natuurlijk de ouder, maar heeft vanaf dat moment geen directe zeggenschap meer over het kind. De voogd heeft de plicht er zorg voor te dragen dat het kind wordt verzorgd en opgevoegd. De voogd heeft de verantwoordelijkheid over de zorg en het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Ook heeft de voogd het beheer over het vermogen van het kind. Praktisch gezien houdt dit in dat Jeugdbescherming west mag bepalen waar het kind woont, naar welke school het kind gaat, of het kind op vakantie mag, etc. Wel zal de voogd ouders zo veel als mogelijk betrekken dan wel op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen/keuzes in het leven van het kind.

  Wie kunnen de rechter verzoeken om het ouderlijk gezag te beëindigen?
  De Raad voor de Kinderbescherming is hiertoe bevoegd, het openbaar ministerie, en een pleegouder die het kind minstens een jaar verzorgt en opvoedt. De gecertificeerde instelling heeft ook de mogelijkheid de rechter te laten oordelen over de noodzaak van een gezagsbeëindigende maatregel. 

  Ben ik mijn gezag na een gezagsbeëindigende maatregel voor altijd kwijt?
  De gezagsbeëindigende maatregel geldt voor onbepaalde tijd, maar eindigt als het kind meerderjarig wordt. Dan staat een kind namelijk niet meer onder gezag. Er is een mogelijkheid dat de rechter een ouder in het gezag over een minderjarig kind herstelt, als de ouder daartoe een verzoek doet. Herstel van het gezag moet dan in het belang van het kind zijn, en de ouder moet in staat zijn om duurzaam de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opoeding van het kind te dragen. Ook de Raad voor de Kinderbescherming kan een verzoek doen om een ouder in het gezag te herstellen.

  Wat zijn mijn rechten en plichten als ouder zonder gezag?
  Een ouder zonder gezag behoudt het recht en de verplichting tot omgang met zijn kind. De rechter kan het recht op omgang wel ontzeggen, indien het ernstig nadeel zou opleveren voor het kind, de ouder kennelijk ongeschikt of niet in staat is tot omgang, een kind van 12 jaar of ouder het zelf absoluut niet wil, of de omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind. Daarnaast heb je als ouder zonder gezag in principe het recht op belangrijke informatie over je kind. Ten slotte houd je als ouder een onderhoudsplicht voor je kind.

  ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt