telSpoed & crisis

Het Expertiseteam Complexe Zorg (ECZ) bestaat uit gespecialiseerde medewerkers die ondergebracht zijn bij Jeugdbescherming west en heeft als doel consult en advies te bieden bij zorgbehoeftebepaling, complexe zorgvragen en te bemiddelen en ondersteunen bij de toeleiding naar specialistische jeugdhulp. Het ECZ voorziet in één centraal aanspreekpunt voor alle jeugdzorgprofessionals in de keten. Het ECZ is gecontracteerd door de gemeenten en dus onafhankelijk en voor iedereen beschikbaar.

Het ECZ is van mening dat de zorgbehoefte van kinderen altijd voorop dient te staan. De grootste groep kinderen die jeugdzorg ontvangt kan de gewenste resultaten behalen met bestaand zorgaanbod. Het is de groep complexe casussen die maatwerk vraagt en waarbij sterke samenwerking in de keten noodzakelijk is om dit te realiseren.

Het ECZ biedt consult en advies en kan bemiddelen bij de volgende situaties:

Zorgbemiddeling Haaglanden en Midden-Holland
De zorgbemiddeling is onderdeel van het Expertiseteam Complexe Zorg. De zorgbemiddelaars hebben een belangrijke rol in het toeleiden naar specialistische zorg, het onderhouden van het netwerk, het aangaan van contacten met de ketenpartners en het bijhouden van de sociale kaart. De zorgbemiddelaars verbinden, verkorten de lijnen en zetten het opgebouwde netwerk effectief in om passend aanbod te realiseren bij complexe casuïstiek. Afstemmingsproblemen tussen jeugdzorgaanbieders, jeugdteams of gecertificeerde instellingen (GI’s) worden in een vroeg stadium opgepakt. Daarnaast monitort de zorgbemiddelaar trajecten nadat er advies en bemiddeling is ingezet. Er zijn verschillende overlegvormen c.q. casuïstiek overleggen waaraan de zorgbemiddelaars deelnemen.

Experttafels
In de regio’s Haaglanden en Midden Holland vindt met een vaste frequentie een casusoverleg voor complexe casuïstiek plaats. Tijdens deze overleggen zijn afgevaardigden van verschillende jeugdhulpaanbieders aanwezig. Er wordt tijdens dit overleg per casus een integrale aanpak gecreëerd en zo nodig maatwerk besproken. De overleggen worden voorgezeten en gecoördineerd vanuit het ECZ. Bij het advies wordt meegenomen welke hulp het meest passend is voor de jeugdige.

JeugdzorgPlus
De aanmeldingen voor plaatsingen binnen de JeugdzorgPlus worden verzorgd door de coördinatie JeugdzorgPlus. Dit gebeurt vanuit het Expertise Team Complexe zorg voor Zuid-Holland. De gemeente Rotterdam heeft zijn eigen zorgbemiddeling. De coördinatie adviseert over gesloten plaatsingen de medewerkers van Jeugdbescherming west, alle wijkteams en de Raad voor de Kinderbescherming.

Als er besloten wordt een rechter te verzoeken om een gesloten machtiging, wordt deze rechtsgang gecoördineerd. Er wordt een gekwalificeerde gedragswetenschapper gevraagd om het verzoek te beoordelen en met de jongere het verzoek te bespreken. De jongere wordt door de coördinatie aangemeld voor een behandelplek binnen de JeugdzorgPlus. Na plaatsing is de coördinatie bereikbaar voor vragen, advies, overplaatsingsverzoeken en de procedure voor de mogelijke verlenging van de plaatsing.

Contact
U kunt het ECZ bereiken tijdens kantooruren via nummer: 070 308 2999.

Blogs over het Expertiseteam
Lees ook onze blogs over het Expertiseteam Complexe Zorg: