telSpoed & crisis

ANBI Jeugdbescherming west

Naam van de instelling
Stichting Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering

RSIN/fiscaal nummer
803570442

Contactgegevens
Neherkade 3054
2521 VX DEN HAAG
T 070 3082999
E info@jeugdbeschermingwest.nl
W www.jeugdbeschermingwest.nl

De doelstelling
De stichting stelt zich ten doel: Het, voor zover de stichting een certificaat of voorlopig certificaat bezit, als gecertificeerde instelling, als bedoeld in de jeugdwet, uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen en/ of jeugdreclassering (art. 2, lid 1, van de statuten).

Het beleidsplan
Het beleid van de stichting is vastgelegd in het strategisch plan en volgens de jaarsystematiek wordt dit gemonitord en bijgesteld. Klik hier voor de jaarverslagen.

De bestuurssamenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit 1 voorzitter en 5 leden. Gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode. De dagelijkse leiding valt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, de heer J. van der Hulst en mevrouw A. Rotering.

Raad van Toezicht 2019
Dhr. F. de Wuffel (Frans) – Voorzitter
Dhr. H. Wiebes (Hans) – Lid auditcommissie Financiën
Mw. T. van Altena (Tamara) – Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
Mw. F. Örgü (Fadime) – Lid van auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid (benoemd per 23 september 2019)
Mw M. van Bergen (Marjan) – Lid van auditcommissie Financiën (benoemd per 23 september 2019)
Dhr. J. van Leijden (Jules) – Lid auditcommissie Financiën (benoemd per 1 juli 2021)

Het beloningsbeleid
De medewerkers van Jeugdbescherming west vallen onder de cao Jeugdzorg met een eigen functiematrix met bijbehorende salaristabellen. Voor informatie over de vergoedingen van de raad van bestuur en raad van toezicht verwijzen we u naar de jaarrekeningen.