telSpoed & crisis

ANBI Jeugdbescherming west

Naam van de instelling en RSIN/fiscaal nummer

Contactgegevens
Neherkade 3054
2521 VX DEN HAAG
T 070 3082999
E info@jeugdbeschermingwest.nl
W www.jeugdbeschermingwest.nl

De doelstelling
De stichting stelt zich ten doel: Het, voor zover de stichting een certificaat of voorlopig certificaat bezit, als gecertificeerde instelling, als bedoeld in de jeugdwet, uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen en/of jeugdreclassering (art. 2, lid 1, van de statuten).

Het beleidsplan
Het beleid van de stichting is vastgelegd in het strategisch plan en volgens de jaarsystematiek wordt dit gemonitord en bijgesteld. Klik hier voor de jaarverslagen.

De bestuurssamenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit één voorzitter en vijf leden. Gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode. De dagelijkse leiding valt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, de heer J. van der Hulst en mevrouw A. Rotering.

Raad van Toezicht 2022

  • Dhr. M. Schoenmaker (Milo) – Voorzitter
  • Dhr. H. Wiebes (Hans) – Lid auditcommissie Financiën
  • Mw. T. van Altena (Tamara) – Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Mw. F. Örgü (Fadime) – Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en lid Remuneratiecommissie
  • Mw. M. van Bergen (Marjan) – Lid auditcommissie Financiën
  • Dhr. J. van Leijden (Jules) – Lid auditcommissie Financiën

Het beloningsbeleid
De medewerkers van Jeugdbescherming west vallen onder de cao Jeugdzorg met een eigen functiematrix met bijbehorende salaristabellen. Voor informatie over de vergoedingen van de raad van bestuur en raad van toezicht verwijzen we u naar de jaarrekeningen.